WAT IS EEN HUUROVEREENKOMST?

Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon, de verhuurder genoemd, het genot van een gebouw of een deel van een gebouw verleent aan een andere persoon, de huurder genoemd, tegen de betaling van een huurprijs.

ZIJN DE STANDAARDMODELLEN VAN HUUROVEREENKOMST IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE WETGEVING?

De standaardmodellen van huurovereenkomst op bail.brussels zijn helemaal in overeenstemming met de nieuwe bepalingen van de Huisvestingscode inzake de woninghuur. Deze standaardmodellen van huurovereenkomst werden opgesteld naar aanleiding van de regionalisering van de huurovereenkomst, opdat ze in overeenstemming zouden zijn met de nieuwe wetgeving. Ze werden van kracht op 1 januari 2018.

ZIJN DEZE STANDAARDMODELLEN VAN HUUROVEREENKOMST ENKEL GELDIG IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST?

De zesde staatshervorming regionaliseerde de huurwetgeving, die voordien onder de bevoegdheid van de federale staat viel. De gewesten zijn voortaan dus bevoegd voor het vaststellen van de regels betreffende de woninghuur. De wetgeving kan dus verschillen al naargelang het gewest. De standaardmodellen van huurovereenkomst op bail.brussels gelden uitsluitend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

ZIJN DE DIENSTEN DIE HUURCONTRACT.BRUSSELS AANBIEDT, GRATIS?

Ja, deze diensten zijn volledig kosteloos en bedoeld om de verhuurder en huurder bij te staan bij hun respectieve huuraangelegenheden.

AAN WELKE NORMEN MOET DE WONING VOLDOEN?

Alle te huur gestelde woningen moeten beantwoorden aan minimumvereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en een minimale uitrusting.

 • Veiligheid: stabiliteit van het gebouw (trappen, funderingen, dak, vloeren, …), overeenstemming van de elektriciteits- en gasinstallaties met de geldende normen, aansluiting van de woning op de riolering en de conformiteit van de verwarmingsinstallaties.
 • Gezondheid: afwezigheid van vochtigheid en vochtinfiltraties, afwezigheid van parasieten (insecten, knaagdieren, zwammen), natuurlijke lichtinval en toereikende verluchting, minimale oppervlakte, plafondhoogte en toegankelijkheid, …
 • Minimale uitrusting: elektrische, sanitaire en verwarmingsinstallaties, tappunten voor warm en koud water, aanwezigheid van vooruitrusting in de keuken, …

 

Om conform te zijn, moet een woning voldoen aan alle normen die worden bepaald door:

 • het besluit van 4 september 2003 tot bepaling van de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woningen;
 • het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 maart 2006 tot wijziging van het besluit van 4 september 2003.

Een officieuze gecoördineerde versie van die teksten is beschikbaar op www.huisvesting.brussels/nl/huren/rechten-en-plichten/normen-en-veiligheid?set_language=nl.

WELKE INFORMATIE MOET DE VERHUURDER AAN DE HUURDER MEEDELEN ALVORENS DE HUUROVEREENKOMST TE ONDERTEKENEN?

De verhuurder moet de huurder uiterlijk bij het sluiten van de huurovereenkomst de volgende informatie bezorgen:

 • een beschrijving van de woning;
 • de huurprijs (buiten privé- en gemeenschappelijke lasten);
 • het al dan niet bestaan van individuele water-, gas- en elektriciteitstellers;
 • de lijst en het bedrag van de privé- en/of gemeenschappelijke lasten,
 • alsook hun berekeningsgrondslag, te weten reële kosten (met een eventuele provisie) of forfaitaire kosten (die geacht worden het bedrag van de lasten te dekken). Hun berekeningswijze alsook het aantal quotiteiten in de mede-eigendom moeten worden verduidelijkt;
 • het Energieprestatiecertificaat (EPC);
 • de beheerswijze van het gebouw (syndicus of niet).

WELKE INLICHTINGEN MAG DE VERHUURDER BIJ DE HUURDER INWINNEN ALVORENS DE HUUROVEREENKOMST TE ONDERTEKENEN?

De verhuurder kan bepaalde inlichtingen bij de huurder inwinnen:

 • zijn/haar identiteit;
 • zijn/haar contactgegevens;
 • het aantal personen dat deel uitmaakt van het huishouden;
 • het bedrag van zijn/haar financiële middelen.

De verhuurder mag geen andere informatie vragen. Zo kan de verhuurder op objectieve wijze de huurder kiezen, zonder discriminatie.

WELKE VORM MOET DE HUUROVEREENKOMST AANNEMEN?

Een huurovereenkomst moet in principe op papier zijn gesteld en ondertekend worden door de twee partijen. Ze moet de volgende vermeldingen bevatten:

 • de volledige identiteit van de partijen;
 • de datum van aanvang van de huurovereenkomst;
 • de aanduiding van alle lokalen en gedeelten van het verhuurde gebouw;
 • de huurprijs (buiten privé- en gemeenschappelijke lasten);
 • de lijst en het bedrag van de privé- en gemeenschappelijke lasten, alsook hun berekeningsgrondslag, te weten reële kosten (met een eventuele provisie) of forfaitaire kosten (die geacht worden het bedrag van de lasten te dekken). Hun berekeningswijze en eventueel het aantal quotiteiten in de mede-eigendom moeten ook in detail worden beschreven;
 • het al dan niet bestaan van individuele water-, gas- en elektriciteitstellers.

Bovendien moet de overeenkomst worden opgesteld in evenveel exemplaren als er partijen zijn en elk exemplaar moet het aantal opgestelde en ondertekende originele exemplaren vermelden. Een extra exemplaar moet aan het registratiekantoor worden bezorgd.

Een mondelinge huurovereenkomst is geldig. Als de uitvoering ervan niet is gestart is het moeilijk aan te tonen dat er een overeenkomst bestaat.

WELK STANDAARDMODEL VAN HUUROVEREENKOMST?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt zes standaardmodellen van huurovereenkomst ter beschikking afhankelijk van het soort huur:

 • de huurovereenkomst van hoofdverblijf: als de huurder het grootste deel van het jaar in de woning verblijft en er zijn woonst kiest;
 • de huurovereenkomst naar gemeen recht: als de huurder niet hoofdzakelijk in de woning verblijft;
 • de huurovereenkomst voor medehuurders – hoofdverblijf: als ten minste één van de huurders de woning als zijn hoofdverblijf bestemt;
 • de huurovereenkomst voor medehuurders – gemeen recht: als geen van de huurders de woning als zijn hoofdverblijf bestemt;
 • de huurovereenkomst student – hoofdverblijf: als de huurder een student is die de woning als zijn hoofdverblijf bestemt;
 • de huurovereenkomst student – gemeen recht: als de huurder een student is die de woning niet als zijn hoofdverblijf bestemt;

WAT ZIJN DE BIJZONDERHEDEN VAN DE HUUROVEREENKOMST VOOR MEDEHUURDERS?

Dit betreft de huur van een woning door meerdere huurders via één enkele overeenkomst. Het kan gaan om een overeenkomst voor hoofdverblijfplaats, als minstens een van de medehuurders de woning tot zijn/haar hoofdverblijfplaats bestemt, of een overeenkomst naar gemeen recht.

 

Een overeenkomst voor medehuur wordt gesloten tussen de verhuurder en de medehuurders, die onderling hoofdelijk aansprakelijk zijn ten aanzien van de verhuurder. Wanneer een medehuurder vertrekt, moet een aanhangsel bij de oorspronkelijke huurovereenkomst opgemaakt worden.

 

De medehuurders kunnen een medehuurpact ondertekenen om regels vast te leggen voor het leven in gemeenschap. Dit document wordt vrij opgesteld door de medehuurders onderling en moet verplicht volgende informatie bevatten:

 • de verdeelsleutel van de huur tussen de medehuurders
 • de verdeling van de huurschade en de weerslag ervan op de huurwaarborg, in het geval van schade veroorzaakt door één of meer van de medehuurders
 • de tenlasteneming van de onderhouds- en herstelkosten
 • de verdeling van de lasten die samenhangen met het gemeenschapsleven (bijvoorbeeld: schoonmaak, buitenzetten van het vuilnis, ophalen van de post, uurregelingen, …)
 • een inventaris van de meubelen met eigendomsvermelding
 • de kwesties inzake de huurwaarborg en de betaling van de verzekeringspremies
 • de nadere regels voor nieuwkomers, vertrekkers en het vervangen van een medehuurder.

De medehuurders kunnen ook andere aspecten van hun samenwonen regelen via het medehuurpact.