WAT ZIJN DE BIJZONDERHEDEN VAN DE HUUROVEREENKOMST STUDENT?

Ze wordt gesloten voor een duur van 12 maanden, door of voor rekening van een student in het kader van zijn/haar studies, waarvan het bewijs geleverd moet worden. Het kan gaan om een overeenkomst voor hoofdverblijf of naar gemeen recht.

Er bestaat ook een kwaliteitslabel voor studentenwoningen, waarmee de verhuurder kan aantonen dat de woning voldoet aan alle door de regering bepaalde kwaliteitsnormen. Gedetailleerde toelichting is te vinden op https://huisvesting.brussels/huren/woninghuurovereenkomst

HOE LANG KAN DE HUUROVEREENKOMST DUREN?

Bij een huurovereenkomst van hoofdverblijf bedraagt de huurperiode in principe negen jaar, maar het is mogelijk te kiezen voor:

 • een huurovereenkomst van korte duur: 3 jaar of minder;
 • een huurovereenkomst van lange duur: meer dan 9 jaar;
 • een huurovereenkomst voor het leven.

Een studentenovereenkomst geldt altijd voor 12 maanden, ongeacht of het een overeenkomst naar gemeen recht of voor hoofdverblijf betreft.

HOE WORDT DE HUURPRIJS BEPAALD?

Op de privémarkt bepaalt de verhuurder vrij de huurprijs. Op de website https://huurprijzen.brusselsis evenwel een overzicht beschikbaar van indicatieve huurprijzen per wijk en volgens de kenmerken van de woning.

KAN DE HUURPRIJS HERZIEN WORDEN?

Er kan een herziening van de huurprijs van de huurovereenkomst van hoofdverblijf worden gevraagd:

 • als de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten minste 20% hoger of lager ligt dan de huurprijs die op het moment van de aanvraag wordt betaald.
 • als de normale huurwaarde van het gehuurde goed 10% hoger ligt dan de huurprijs die wegens nieuwe werken wordt betaald, buiten de werken voor het in overeenstemming brengen van de woning;
 • de huurprijs mag niet gewijzigd worden tijdens de driejarige periode, maar er kan wel een herziening overeengekomen worden tussen de negende en de zesde maand voorafgaand aan het verstrijken van elke driejarige periode, met uitzondering van de verbetering van de energieprestaties van de woning of de aanpassing van de woning aan de handicap of het verlies van autonomie van de huurder;
 • bij een huurovereenkomst van korte duur is er een vaste huurprijs, zelfs bij een verlenging van de overeenkomst.

Als de partijen geen overeenkomst bereiken over de herziening van de huurprijs, wordt de vraag aan de rechter voorgelegd. De vordering kan slechts ingesteld worden tussen de zesde en de derde maand voorafgaandelijk aan het verstrijken van de lopende driejarige periode.

WELKE INFORMATIE OVER DE LASTEN MOET AAN DE HUURDER WORDEN MEEGEDEELD?

Voordat de overeenkomst ondertekend wordt, geeft de verhuurder een opsomming en raming van het bedrag van de lasten voor de privatieve en/of gemeenschappelijke delen die de huurder aangerekend zullen worden. De verhuurder vermeldt daarbij ook of die lasten aangerekend worden op basis van de reële kosten of op basis van een forfait. Forfaitaire lasten worden verondersteld het bedrag van de lasten te dekken. Bij betwisting kan elke partij steeds aan de vrederechter de herziening van de forfaitaire lasten of de omzetting ervan in werkelijke kosten vragen.

WELKE VORMEN KAN DE HUURWAARBORG AANNEMEN?

De verhuurder kan van de huurder een huurwaarborg vragen. De waarborg zorgt ervoor dat de verhuurder niet met lege handen achterblijft indien de huurder zijn verplichtingen zou verzaken.

Er bestaan verschillende vormen van waarborg:

 

 • De geïndividualiseerde rekening

Een bedrag dat overeenkomt met twee maanden huur wordt op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder gestort. De verhuurder beschikt over een voorrecht op het actief van deze rekening, wat betekent dat hij het recht heeft om bij voorrang betaald te worden ten opzichte van andere eventuele schuldeisers.

 • De bankwaarborg

Een financiële instelling staat borg voor het totale bedrag van de waarborg. De huurder verbindt zich ertoe deze waarborg in vaste maandbedragen volledig samen te stellen tijdens de duur van de overeenkomst (met een maximum van drie jaar). De waarborg mag in dit geval niet meer bedragen dan drie maanden huur.

 • De huurwaarborg via het Woningfonds

Het Woningfonds kent huurwaarborgen toe onder bepaalde inkomensvoorwaarden.

 • Systeem 1: een renteloze lening voor personen die over de middelen beschikken om de lening terug te betalen en die voldoen aan de voorwaarden, meer bepaald inzake inkomen en schuldenlast
 • Systeem 2: een verzekeringssysteem, BRUHWA-fonds genaamd, bestemd voor aanvragers die niet voldoen aan de voorwaarden voor het eerste systeem.
 • Systeem 3: Het BRUHWA-fonds, maar met een tegemoetkoming door de OCMW’s, die zich borg stellen voor de betaling van de bijdragen als de aanvrager niet in aanmerking komt voor de eerste twee systemen.

Meer info: https://www.woningfonds.be/nl/

 

VERPLICHTE BIJLAGE BIJ DE HUUROVEREENKOMST

De Regering heeft een bijlage opgesteld die bij de huurovereenkomst moet gevoegd worden en die uitleg bevat om de huurder en verhuurder in te lichten over een aantal belangrijke aspecten van de Huisvestingscode.

WAT IS EEN RENOVATIEHUUROVEREENKOMST?

Een renovatiehuurovereenkomst is een huurovereenkomst waarbij de huurder zich ertoe verbindt op zijn kosten bepaalde werken uit te voeren in het gehuurde goed. De huurovereenkomst moet de werken in detail beschrijven en de startdatum en uitvoeringstermijn van de werken vermelden, evenals het voordeel dat de verhuurder aan de huurder toekent in ruil voor de uitvoering van de werken.

De regels voor renovatiehuurovereenkomsten zijn van toepassing op alle woninghuurovereenkomsten, op voorwaarde dat de looptijd minstens drie jaar bedraagt.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN INZAKE HET ONDERVERHUREN VAN EEN GOED?

De huurder mag de woning onderverhuren met de uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Het ontwerpcontract van onderverhuring wordt door de hoofdhuurder via aangetekende brief aan de verhuurder meegedeeld. Het bevat alle identificatiegegevens van de onderhuurder.

Als de hoofdhuurder de woning tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt, mag hij niet de volledige woning onderverhuren, maar enkel een gedeelte ervan. De onderhuurder kan beslissen om dat gedeelte al dan niet tot zijn hoofdverblijfplaats te bestemmen.

De duur van de onderverhuring mag die van de hoofdhuurovereenkomst niet overschrijden.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN PLAATSBESCHRIJVING BIJ INTREDE?

Een plaatsbeschrijving is een verplicht document dat de staat van de woning beschrijft. De plaatsbeschrijving wordt opgemaakt vóór de huurder de woning betrekt of tijdens de eerste maand van de huurperiode.

Het opmaken ervan gebeurt bij voorkeur door een expert (de erelonen worden gedeeld door de partijen) of gezamenlijk door de huurder en de verhuurder. De Regering stelt een standaardmodel ter beschikking: https://huisvesting.brussels/huren/woninghuurovereenkomst.

Als het verhuurde goed wijzigingen ondergaat tijdens de huurovereenkomst kan elke partij een nieuwe plaatsbeschrijving eisen.