WIE MOET DE HUUROVEREENKOMST REGISTREREN?

De registratie van de huurovereenkomst is verplicht. Deze formaliteit is gratis en moet verricht worden door de verhuurder binnen twee maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst.

De plaatsbeschrijving kan gelijktijdig met de overeenkomst geregistreerd worden ofwel achteraf.

De huurder kan zijn huurovereenkomst laten registreren als hij dat wenselijk acht, maar is er niet toe verplicht.

HOE DE HUUROVEREENKOMST REGISTREREN?

De registratie kan plaatsvinden:

Als de huurovereenkomst niet werd geregistreerd, kan de huurder deze opzeggen zonder inachtneming van de opzegtermijn en zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn. De huurder moet echter eerst een ingebrekestelling aan de verhuurder gericht hebben waaraan geen gevolg werd gegeven binnen een maand.

IS EEN BRANDVERZEKERING VERPLICHT?

In de praktijk legt geen enkele wet het sluiten van een brandverzekering op, noch aan de huurder, noch aan de verhuurder. Een dergelijke verzekering dekt overigens niet dezelfde risico’s voor beide partijen.

WAT DEKT DE BRANDVERZEKERING VAN DE HUURDER?

De brandverzekering van de huurder dekt:  

  • De huurdersaansprakelijkheid

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de huurder voor schade aan het gehuurde gebouw. Zonder deze verzekering kan een schadegeval zware financiële gevolgen hebben voor de huurder als hij voor de schade aansprakelijk is.

Vaak neemt de verhuurder een clausule op die de huurder verplicht een brandverzekering aan te gaan. 

  • Verlies van inboedel

De verzekering dekt de inboedel van de woning tegen schade, bijvoorbeeld brand- of waterschade.

  • Aansprakelijkheid tegenover derden

Een schadegeval bij de huurder kan leiden tot schade aan de eigendom van de buren (bijvoorbeeld in geval van brand). Als de huurder aansprakelijk gesteld wordt, dient hij de veroorzaakte kosten te vergoeden aan de derden. De brandverzekering dekt ook deze kosten, die zeer hoog kunnen

WAT DEKT DE BRANDVERZEKERING VAN DE EIGENAAR?

De brandverzekering van de eigenaar dekt:

  • De schade waarvoor de huurder niet aansprakelijk is.

Dit kan betrekking hebben op natuurrampen (bijvoorbeeld stormen) of de aansprakelijkheid van de verhuurder (bijvoorbeeld een lek in een gemeenschappelijke leiding).

De waarborg van de verzekering omvat de schade aan het volledige gebouw en dekt ook de aansprakelijkheid bij schade aan derden.

  • Afstand van verhaal (optioneel)

Dit is een clausule die de verhuurder kan laten opnemen in zijn contract om ervoor te zorgen dat zijn verzekering de schade niet verhaalt op de aansprakelijke huurder. Dit maakt zijn verzekering duurder. Daarom vraagt de verhuurder hiervoor soms een financiële bijdrage die doorgaans minder bedraagt dan de prijs van een afzonderlijke brandverzekering voor de huurder. De huurder dient er zich evenwel rekenschap van te geven dat een dergelijke verzekering geen verlies van inboedel dekt.

HOEVEEL BEDRAAGT DE VERZEKERDE WAARDE?

De brandverzekering van de huurder dekt de werkelijke waarde van de woning. De verhuurder laat zijn woning verzekeren tegen de nieuwwaarde.

Als de huurder aansprakelijk is, wordt enkel de werkelijke waarde vergoed en zal de brandverzekering van de verhuurder het surplus ten laste nemen.

WANNEER MOET MEN EEN BRANDVERZEKERING AFSLUITEN?

Het is aan te raden verzekerd te zijn bij het ingaan van de huur.

HOE EEN BRANDVERZEKERING KIEZEN?

Zowat alle verzekeringsmaatschappijen bieden brandverzekeringen aan. Bij het kiezen van een verzekering volstaat het niet de prijzen te vergelijken. Het is essentieel om zowel het premiebedrag als de geboden waarborgen of het bedrag van de vrijstelling te vergelijken.

WAT IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ACHTEREENVOLGENS DE VERHUURDER EN DE HUURDER INZAKE HERSTELLINGEN VAN HET GOED?

De huurder is verplicht de onderhoudswerken en huurherstellingen uit te voeren die niet het gevolg zijn van ouderdom of overmacht.

Zo betaalt de huurder het ontkalken en het jaarlijkse onderhoud van boilers, het vegen van de schoorstenen, het onderhoud en het bijvullen van de toestellen voor ontkalking en de waterverzachters, de controle en het periodieke onderhoud van de verwarmingsinstallaties, …

De verhuurder moet zorgen voor alle andere herstellingen, zoals het vervangen van een defecte verwarmingsketel, het herstellen van het dak, …

Voor meer uitvoerige informatie over wie welk soort kosten moet betalen, raadpleegt men best het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 2017 tot invoering van een niet-limitatieve lijst van herstellingen en onderhoudswerken die, op dwingende wijze, ten laste van de huurder of, op dwingende wijze, ten laste van de verhuurder zijn en die vermeld zijn in artikel 223 van de Huisvestingscode

Dit document is beschikbaar op https://huisvesting.brussels/huren/woninghuurovereenkomst.

 

OP WELK MOMENT MOETEN DE HERSTELLINGEN WORDEN UITGEVOERD?

Dringende herstellingen die niet uitgesteld kunnen worden tot het einde van de huurovereenkomst moet de huurder

aanvaarden, zelfs als ze ongemak veroorzaken:

  • als de herstellingen meer dan veertig dagen in beslag nemen, moet de huur verminderd worden;
  • als de herstellingen het goed onbewoonbaar maken, kan de huurder de rechter vragen de huurovereenkomst te ontbinden.

Voor werken om de energieprestaties te verbeteren of om de woning aan te passen aan een handicap of verminderde autonomie van de huurder moeten de partijen minstens een maand op voorhand beslissen of de werken zullen leiden tot een verhoging van de huurprijs. Deze verhoging moet in verhouding staan tot de werkelijke kosten van de werken.