WAT HOUDT DE INDEXERING VAN DE HUURPRIJS IN?

Indexering is de periodieke aanpassing van de huurprijs aan de levensonderhoudkosten. Als de huuroverkomst erin voorziet, kan de huurprijs jaarlijks geïndexeerd worden, ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

De indexering gebeurt niet automatisch:

 • De verhuurder moet hiertoe een schriftelijk verzoek aan de huurder bezorgen.
 • Als hij dit vergeet, is de terugwerkende kracht van de indexering beperkt tot de drie maanden die voorafgaan aan de maand van het verzoek.
 • Het bedrag van de indexering mag niet hoger liggen dan het resultaat van volgende formule:

basishuurprijs x nieuwe index

basisindex

 • Basishuurprijs = de huurprijs als bepaald bij het sluiten van de overeenkomst.
 • Basisindex = gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de overeenkomst gesloten werd.
 • Nieuwe index = index van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van het sluiten van de overeenkomst.

Voor het berekenen van de geïndexeerde huurprijs kan je de index van de consumptieprijzen en een calculator voor huurprijzen raadplegen op www.statbel.fgov.be.

HOE EN WANNEER EEN HUUROVEREENKOMST BEËINDIGEN?

Een opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de opzegging.

Bij problemen of niet-naleving van een huurovereenkomst kan enkel de rechter de verbreking van het contract uitspreken.

WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN PLAATSBESCHRIJVING BIJ UITTREDING?

In de plaatsbeschrijving bij uittreding wordt de staat van het goed op het einde van de huur vergeleken met de staat die is beschreven in de plaatsbeschrijving bij intrede.

 

Ze wordt bij voorkeur opgemaakt door een expert (de honoraria worden gedeeld door de partijen) of gezamenlijk door de huurder en de verhuurder.

De plaatsbeschrijving bij uittreding wordt opgesteld nadat de woning is ontruimd door de huurder.

Ze vermeldt de beschadigingen of gebreken die toe te schrijven zijn aan de huurder en bepaalt de financiële vergoeding, rekening houdend met het feit dat:

de eigenaar/verhuurder instaat voor

 • de herstellingen veroorzaakt door normale slijtage
 • veroudering
 • overmacht
 • constructiefouten of slecht uitgevoerde werken

de huurder instaat voor

 • de huurherstellingen
 • de kleine onderhoudswerken

met inachtneming van:

 • de bepalingen en voorwaarden van de huurovereenkomst
 • de eventuele tijdens de huur uitgevoerde werken
 • de onderhoudsdocumenten van de voorzieningen
 • de briefwisseling, …